Rezultati javnomnenjske raziskave o problematiki invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih

  • 04.05.2017

Nedavno opravljena javnomnenjska raziskava o mnenju Slovencev o tujerodnih vrstah je dala zanimive rezultate. Raziskava je pokazala, da je kar 76 % anketiranih Slovencev za izraz tujerodna vrsta že slišalo, nekaj manj kot polovica pa tudi ve, kaj ta izraz pomeni. To je dober rezultat, ki nakazuje, da je vsaj del splošne javnosti že seznanjen s problematiko tujerodnih vrst.

Čeprav so med grožnjami za okolje anketiranci najmanj izpostavili prav naseljevanje vrst, ki prihajajo iz drugih krajev, pa je kar 8 od 10 anketiranih Slovencev prepoznalo tujerodne vrste kot problem. A zanimivo, problem tujerodnih vrst se anketirancem zdi manjši v lokalnem okolju kot pa na ravni Slovenije ali v svetovnem merilu.

V javnomnenjski raziskavi so ugotavljali tudi, ali so anketiranci že slišali za določene tujerodne vrste ter ali jih na fotografiji pravilno prepoznajo. Tu se je pokazalo, da javnost za prepoznavanje tujerodnih vrst še ni najbolje usposobljena. Za izbrane tujerodne vrste so že slišali, a mnogi ne vedo, kako izgledajo, ali pa jih ne prepoznajo pravilno. Najbolje so prepoznavali pelinolistno ambrozijo, ki se je v preteklih letih tudi največkrat omenjala v medijih. A kar tretjina anketirancev, ki so že slišali za zlato rozgo, je to na slikah zamenjala s pelinolistno ambrozijo. To je verjetno posledica podajanja napačnih fotografij pri objavah o ambroziji na televiziji in spletu v preteklih letih. 

Invazivne tujerodne vrste v naravi povzročajo okoljsko škodo, ki lahko privede tudi do izumiranja vrst ali popolne spremembe ekosistema. Takšne vrste se včasih tudi odstranjuje, pri čemer vrste iz narave izkoreninimo ali pa zmanjšamo njihovo populacijo in tako ublažimo škodljive vplive. Mnenje javnosti o takšnih ukrepih je pomembno, zato so v javnomnenjski raziskavi tudi preverili, kakšna je podpora različnim ukrepom odstranjevanja tujerodnih vrst. Pri živalih, pričakovano, javnost pretežno podpira nesmrtonosne ukrepe (namestitev v zavetišče, sterilizacija), pri rastlinah pa so bolj naklonjeni mehanskim ukrepom (košnji in izkopavanju) kot uporabi herbicidov ali biološke kontrole.

Javnomnenjska raziskava je bila izvedena v okviru projekta LIFE ARTEMIS, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Tujerodne vrste Infografika3